Kirman-yezd-hormozqan-Türk

Monday, May 22, 2006
بیانیه دانشجویان تورک دانشگاههای کرمان در رابطه با چاپ مطلب توهین آمیز روزی نامه ایران

می زییم بی آنکه در اندیشه سرزمین زیر پایمان باشیم صدایمان در نه قدمی فرو می میرد. دیوارهای توهین بلند و زنجیرهای حقارت بس تنگند. اما روایت دردی که در جان و قفلی که بر زبان داریم, قصه امروز و دیروز نیست. حکایت, حدیث ملتی است که به گاه سختی و درد و به هنگام نبرد در ابتدای صف هستند و به هنگام تقسیم غنایم و شادی هیچ نام و نشانی از آنها نیست و مگر فراموش کرده ایم غربت و فرجام ستارخان و باقرخان را که یکی سردار و دیگری سالار ملی بود...

و مگر قرار نبود در پرتو عدالت موعود انقلاب اسلامی از بند تبعیض و شونیزم و ستم ملی بر پیکر زخمی ملت قهرمان آذربایجان رها شویم. اینک که ایران عزیزمان در معرض انواع فشارها و تهدیدهاست و هزاران دشمن داخلی و خارجی در کمین به تاراج بردن استقلال وطن هستند, آیا کشور به وحدت و انسجام بیشتر نیاز ندارد و اگر دارد, این فتنه انگیزی ها برای چیست؟!!!

ما دانشجویان تورک دانشگاههای کرمان ضمن اعلام همبستگی و همصدایی با حرکت سایر دانشجویان تورک دانشگاههای کشور اعلام می داریم:


حرکت مرموز و هدایت شده و شونیستی روزی نامه ایران را در چاپ مطالب موهن نسبت به تورکها را محکوم و نسبت به ادامه روند این حرکت ها هشدار می دهیم.

با توجه به آموزه های دینی که "حرمت مؤمن را از خون شهید نیز با ارزش تر می داند" و نیز شرایط حساس کشور, تقاضای مجازات عاملان این حرکت فتنه برانگیز از سوی مقامات قضایی را داریم.

خواهان اجرای تمام اصول فراموش شده قانون اساسی بویژه اصل 15 که متضمن رعایت حقوق فرهنگی اقوام است, می باشیم.

خواهان تغییر اساسی در نگرش پلیسی و امنیتی مسئولان نسبت به خواسته های برحق فرهنگی و ملی ملت تورک هستیم.

از آنجا که ایران کشوری کثیرالمله است, آیا نامگذاری "ستارگان پارسی" بر تیمی که افتخار نمایندگی تمام اقوام ایرانی را در جام جهانی فوتبال دارد, سؤال برانگیز نیست؟ و نمی توان در راستای همین فتنه سازیها تعبیر کرد؟

دانشجویان تورک دانشگاههای کرمان

رونوشت:

رؤسای دانشگاههای کرمان (شهید باهنر, علوم پزشکی, شهید چمران, آزاد اسلامی, دادبین, رضوان و فاطمیه)

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کرمان


Tuesday, May 09, 2006
نقش ايل بچاقچي در تحولات سياسي و اجتماعي کرمان(1337-1316ق/ 1918-1898م)

, /حسن باستاني راد؛ به راهنمايي: ناصر تکميل همايون؛ استاد مشاور: علي اصغر مصدق.

باستاني راد، حسن

294صفحه، تصوير، جدول، نقشه، ديسکت

پايان نامه(کارشناسي ارشد)--پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1382.

h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r

ايل بچاقچي از جمله ايلاتي است که تاکنون پژوهش جامعي در مورد آن انجام نگرفته است، گذشته از آنچه برخي پژوهشگران رشته علوم اجتماعي در مورد مباني جامعه شناسي ، نوع معيشت ، نحوه کوچ ، مکانيابي ييلاق و قشلاق ، جمعيت ، کارکرد فرهنگي و توليدات شبانکاره اي اين ايل انجام داده اند ، به جز آنچه استاد ارجمند ، جناب آقاي دکتر باستاني پاريزي در مقدمه مفصل پيغمبر دزدان به فعاليتهاي سياسي سران ايل آن هم در دوران پس از مشروطه اختصاص داده است ، هيچ پژوهش بنيادي در شناخت نقش تاريخي ايل مذکور در جنوب ايران انجام نگرفته است. حتي پيشينه تاريخي ايل کاملا مبهم و پيچيده مانده است. ناشناخته بودن گذشته ايل و فعاليتهاي سران ايل در دوران مشروطيت ، جنگ جهاني اول و پس از آن، واکنش برخي از سران اين ايل در مقابل سلطه گريهاي استعمار پير(انگليس ) ، دو دليل عمده اي بودند که نگارنده را به سمت پژوهش بنيادي در مورد اين ايل سوق داده اند.

وضعيت پايان نامه : دفاع شده - تاريخ دفاع: 06-1382


بچاقچي، حسين / کرمان / ايل بچاقچي / 1918-1898 / 1297-1277 / تاريخ سياسي / سلاطين عشره(تاريخ کرمان) / پليس جنوب ايران / تحول سياسي / تحول اجتماعي
Kerman / Political history / South Persian Rifler (SPR) / Political Change / Social change
Serial no: 00690030 == Call No. : 47679


Home [Powered by Blogger]