Kirman-yezd-hormozqan-Türk

Tuesday, October 30, 2007
جلوگیری از برگزاری جلسه معارفه دانشجویان تورک دانشگاه یزد

یکی از دلایل افسردگی دانشجویان غیر بومی و جدید الورود دوری از موطن و خانواده و عدم اشنایی با محیط جدید بوده که ایجاد جلسات معارفه باعث اشنایی دانشجویان جدید الورود با هم وطنان و همزبانان و تطبیق بهتر در محیط جدید می شود که متاسفانه به لطف رئیس دانشگاه امسال برگزاری جلسات معارفه اقوام دانشگاه یزد ممنوع و حرکتی جدایی طلبانه عنوان شد.

یاشاسین تورک میللتیم


Home [Powered by Blogger]