Kirman-yezd-hormozqan-Türk

Tuesday, October 30, 2007

پیروزی قاطع تیم تناب کشی آزربایجان

مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه یزد از هفته سوم اردیبهشت ماه با پیروزی قاطع تیم تناب کشی آزربایجان که نفرات این تیم متشکل از ترکان آزر بایجانی، قشقایی و ترکان غیور خوراسان بود شروع شد. در طی برگذاری این مسابقه فریاد های یاشاسین ازربایجان از هر گوشه ای به صدا در امد حتی دانشجویان غیر ترک نیز به تشویق این تیم که برای اولین بار در مقابل تیم های الوار و اکراد یاغی به پیروزی رسیده بود پرداختند

در این مسابقات ۱۲ تیم تناب کشی شرکت کرده بودند و تیم آزر بایجان با اقتدار تمام تمامی رقیبان خود را از پیش رو برداشت .

یاشاسین شرفلی تورک میللتیم


Home [Powered by Blogger]